മലബാര്‍

1. അഴീക്കോട്‌ ആത്മവിദ്യാസംഘം

2. പാട്യം ആത്മവിദ്യാസംഘം

3. കുന്നോത്ത്‌പറമ്പ്‌ ആത്മവിദ്യാസംഘം

4. കാരക്കാട്‌ ആത്മവിദ്യാസംഘം

5. ഇരിങ്ങല്‍ ആത്മവിദ്യാസംഘം

6. അവിടനല്ലൂര്‍ ആത്മവിദ്യാസംഘം

7. എളേറ്റില്‍ ആത്മവിദ്യാസംഘം

8. കൊങ്ങന്നൂര്‍ ആത്മവിദ്യാസംഘം

9. അന്നശ്ശേരി ആത്മവിദ്യാസംഘം

10.തലക്കുളത്തൂര്‍ ആത്മവിദ്യാസംഘം

11. കാരപ്പറമ്പ്‌ ആത്മവിദ്യാസംഘം

12. ചെറുവണ്ണൂര്‍ ആത്മവിദ്യാസംഘം

13. ശിവപുരം ആത്മവിദ്യാസംഘം തിരുവിതാംകൂര്‍

1. കുമാരപുരം താമല്ലാക്കല്‍ തെക്ക്‌ 39-ാം നമ്പര്‍ ആത്മവിദ്യാസംഘം

2. 45-ാം നമ്പര്‍ കിഴക്കേക്കര വടക്ക്‌ ഹരിപ്പാട്‌ ആത്മവിദ്യാസംഘം

3. തോട്ടപ്പള്ളി ആത്മവിദ്യാസംഘം ആത്മവിദ്യാസംഘം

4. 115-ാം നമ്പര്‍ തൃക്കുന്നപ്പുഴ ആത്മവിദ്യാസംഘം